Så minskar du risken för en tvist mellan företagets delägare

Att bolagets delägare har olika åsikter i frågor som rör företaget och vad som ska gälla delägarna emellan hör förmodligen till vanligheterna.

Men om det uppstår meningsskiljaktigheter är det bra att ha ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal där man har reglerat vad som gäller för att på så sätt undvika onödiga konflikter eller situationer som resulterar i kostsamma tvister.

Läs mer om aktieägaravtal

Ett kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägare i ett bolag. I ett aktiebolag är ett kompanjonsavtal samma sak som ett aktieägaravtal. Även om det inte finns något lagkrav på att ha ett skriftligt kompanjonsavtal så kan ett avtal med tydligt formulerade villkor minska risken för framtida meningsskiljaktigheter som kan leda till tidskrävande och kostsamma tvister. 

– I kompanjonsavtalet kan delägarna reglera alltifrån hur eventuell vinst i bolaget ska användas och fördelas, till vad som ska gälla om en delägare vill sälja sin andel i bolaget, förklarar LInus Löfgren som är affärsjurist på avtal24.

Undvik ovälkomna överraskningar

Har delägarna inte något kompanjonsavtal på plats kan det få ovälkomna konsekvenser. Tyvärr är det inte sällan att det uppstår situationer som delägarna inte räknat med.

– Om en av delägarna i ett aktiebolag skiljer sig finns det en risk för att bolaget plötsligt får in ex-maken som en ytterligare delägare i bolaget. Avtalet bör därför innehålla ett villkor om att varje delägare ska göra sin andel i bolaget till dennes enskilda egendom genom att skriva in det i ett äktenskapsförord, förklarar Linus Löfgren.

Har delägarna ett aktieägaravtal kan sådana situationer undvikas. I avtalet bestäms alltså delägarnas inbördes relationer i förhållandet till bolaget. Aktieägarna har på så vis stor möjlighet att på förhand påverka hur olika situationer i bolaget ska behandlas rent praktiskt. Ett aktieägaravtal binder endast de personer som är delägare och som skrivit under avtalet. Om en ny delägare köper in sig i bolaget så omfattas denne alltså inte av ett tidigare upprättat aktieägaravtal som endast har undertecknats av övriga delägare.

Bestämmelser som strider mot varandra

Det är även viktigt att undvika att bestämmelser i bolagsordningen och aktieägaravtalet säger emot varandra, vilket kallas för dubbelreglering.

Detta kan uppstå om man skriver ett aktieägaravtal som innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen men inte överensstämmer med den.

Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller för hela bolaget och binder samtliga aktieägare medan aktieägaravtalet är ett avtal mellan delägare i bolaget, vilket inte automatiskt blir tillgängligt för allmänheten.

– Det finns villkor som inte kan regleras i bolagsordningen men som istället kan skrivas i ett aktieägaravtal. Eftersom aktieägaravtalet inte blir en offentlig handling kan du även skriva in lite mer känslig information som aktieägarna vill hålla internt, förklarar Linus Löfgren.

Skriver du ett aktieägaravtal med en av våra affärsjurister går vi igenom samtliga frågor som kan vara viktigt för just ert bolag att reglera.

Att bryta mot avtalet

Det är möjligt att föra in ett villkor om att ett förutbestämt belopp ska betalas till övriga delägare om någon bryter mot en viss bestämmelse i avtalet.

– Det är parterna själva som bestämmer vad som ska hända om en delägare bryter mot en eller flera bestämmelser i avtalet. Ett förutbestämt belopp – ett så kallat vite – är det absolut vanligaste, säger Linus Löfgren.

Om delägarna inte har avtalat om ett förutbestämt vitesbelopp får den som bryter mot villkoret betala en summa som motsvarar den ekonomiska skada denne orsakat. Ett förutbestämt vite kan vara mer effektivt eftersom det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat.

– Har delägarna avtalat om ett förutbestämt vitesbelopp behöver övriga delägare endast visa att det skett ett avtalsbrott och behöver alltså inte bevisa hur stort belopp som skadan motsvarar, avslutar Linus Löfgren.

Korrekt avtal online eller med jurist

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv aktieägaravtal

2 995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.