Skilsmässa

Vill båda makarna skiljas och är överens om villkoren skickar de en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Vill bara den ena maken skiljas, kan han/hon begära äktenskapsskillnad genom att skicka en ansökan om stämning till tingsrätten. I stämningsansökan yrkar maken att tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad mellan honom/henne och den andra maken. 

Ansöker bara den ena maken om äktenskapsskillnad skickar tingsrätten ansökan till den andra maken som ska meddela hur han eller hon ställer sig till begäran om äktenskapsskillnad och andra eventuella yrkanden i stämningsansökan. Tingsrätten kan också kalla parterna att komma personligen till domstolen och lämna besked om sina ståndpunkter vid en muntlig förhandling.

Under vissa omständigheter krävs en särskild betänketid på sex månader innan skilsmässan kan genomföras. Detta gäller om endast en av makarna vill skiljas, eller om man har barn under 16 år. 

Tiden börjar löpa när begäran om skilsmässa delges den andre maken. Att betänketiden löpt ut innebär inte automatiskt att det blir en skillnadsdom, utan detta måste yrkas hos domstolen inom ett år från det att betänketiden började löpa. Bodelning behöver inte göras förrän det finns en dom på äktenskapsskillnad men kan göras redan under betänketiden.

Makarnas egendom och skulder

Äktenskapet påverkar inte makarnas äganderätt eller deras ansvar för sina egna skulder. Gifta par äger fortfarande var och en sina tillgångar. Det gäller egendom som man skaffat innan äktenskapet men också egendom som skaffas under äktenskapet. Det är först vid en bodelning som giftorätten träder in. 

Huvudregeln är att makarna var och en ansvarar för sina egna skulder. Dock kan en make bli påverkad om den andre maken har skulder som medför att en utmätning i det gemensamma hemmet blir aktuell. Då måste den maken som inte har skulder kunna bevisa att det är hans/hennes tillhörigheter och inte den andre makens. 

Giftorätt

När man ingår äktenskap får makarna något som kallas giftorätt. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt - giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller dödsfall. 

Vid en skilsmässa ska värdet av allt makarna äger läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas lika mellan dem. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev. 

Enskild egendom

En make kan ha enskild egendom, vilket innebär att den andre maken saknar giftorätt och aldrig kan göra anspråk på den egendomen vid en skilsmässa. 

Egendom kan göras till enskild genom äktenskapsförord, testamente eller vid gåva. Om någon av makarna har fått ett arv eller en gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild egendom, ingår den alltså inte i bodelningen.

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år framöver. 

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas.

Våra jurister får många frågor kring bodelning och bodelningsavtal. Här ger vi tre korta tips och fakta för att trygga dig och din partner vid en separation eller skilsmässa:

• Vid en skilsmässa eller separation rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.

• Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling.

• För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder kopplade till bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Hos oss kan ni snabbt och enkelt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en dyr advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er. Vill ni veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på 0771 - 24 00 24.


Skriv bodelningsavtal

1 795 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - Äktenskap

Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. Ofta kräver banken ett sådant avtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.