Avtal24 - en digital jurist för lärare och elever

I samarbete med:

Skollicens 1995 kr/år exklusive moms


Ett Interaktivt läromedel för avtalsskrivande


En brygga mellan teori och praktiskt tillämpande juridik

Ger eleven en förståelse hur man juridiskt reglerar olika situationer

Ger en inblick i de frågor en jurist ställs inför i vardagen och hur man kan lösa dessa

Anpassad till GY11FRÅN TEORI TILL PRAKTISK FÖRSTÅELSE
Juridik är en vetenskap som i hög grad bygger på teori och abstraktion. Undervisningens utgångspunkt är att bygga upp elevernas teoretiska kunskaper. Juridiken har emellertid stor praktisk betydelse. Ett naturligt led i utbildning inom juridik bör därför vara att elever ges möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper på verkligheten. Behovet av utbildning i praktisk juridik kan genom användandet av avtal24:s applikation tillgodoses på ett effektivt sätt.

Med praktisk juridik avses här juridik tillämpad i realistiska och vardagliga situationer. Elevernas förståelse för juridik ökar när de ställs inför dessa situationer. En metod för att öka förståelsen är att simulera situationer som är vanliga för den praktiskt verksamma juristen. Fråga kan t.ex. vara att identifiera en persons behov av juridiskt skydd genom avtal, undersöka hurdana personens levnadsförhållanden är för att därefter upprätta ett avtal.


HUR KAN AVTAL24:S TJÄNSTER ANVÄNDAS I UNDERVISNINGEN?
Avtal24:s applikation är pedagogiskt uppbyggd och förmedlar kunskap till Eleven. Såväl med som utan juridiska förkunskaper är applikationen ett utmärkt verktyg för att öka förståelsen för hur avtal fungerar. Eleven får genom applikationen kunskap om bl.a. vilka överväganden som ligger bakom respektive avtalsvillkor, hur rättsregler påverkar ramarna för vad som kan avtalas, vad som bör beaktas i anslutning till olika slags avtal samt hur avtal faktiskt ser ut.

Applikationen kommer att ge undervisningen en praktisk dimension. Eleverna får med hjälp av applikationen möjlighet att genomgå den arbetsprocedur som är en naturlig del av många juristers arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i fiktiva situationer (case) får eleverna analysera en eller flera personers behov av juridiskt skydd. I proceduren ingår att identifiera vilket eller vilka avtal som behövs, hur avtalet bör vara utformat och varför det bör vara utformat på det sättet, att utforma avtalet samt att utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas för avtalets giltighet.

AVTAL24:s tjänster
Avtal24 tillhandahåller en unik internetbaserad applikation genom vilken användaren ges möjlighet att upprätta avtal. Användaren väljer i ett första steg vilket slags avtal han eller hon vill upprätta, och guidas därefter stegvis igenom ett flöde. När användaren har tagit sig igenom flödet upprättas per automatik ett avtal i pdf-format. Avtalets innehåll bestäms av de val användaren gjort i flödet.

I flödet får användaren besvara frågor och välja mellan olika alternativ. Flödet är interaktivt i den mening att de frågor som användaren får besvara anpassas efter de svar och/eller val användaren avgivit och/eller gjort. Flödet kan således liknas vid en digital jurist som vid möte med sin klient ber klienten att redogöra för sin situation och sina önskemål.

Utöver den applikation avtal24 tillhandahåller finns hos avtal24 en stor informationsdatabas. Svar på vanligt förekommande frågor om respektive avtal, generell information om respektive avtal, en juridisk ordlista samt situationsanpassad information. Med situationsanpassad information avses information om vad en enskild bör tänka på i en specifik situation, t.ex. inför äktenskaps ingående eller bolagsbildning.

Avtal 24 erbjuder flertalet avtalsområden som är relevanta för både privatpersoner och företagande. Antalet avtalsområden utökas kontinuerligt och uppdateras löpande. För en uppdaterad lista av vilka avtalsområden hänvisar vi till avtal24.se

Gleerups