Allt om köpeavtal

När till exempel lösa saker, aktier, patent med mera (lös egendom) ska säljas ingår säljaren och köparen ett köpeavtal. Detta avtal kan vara muntligt, men det rekommenderas att man skriver ett skriftligt avtal för att vid framtida meningsskiljaktigheter kunna visa vad som överenskommits.

Om parterna inte skriver avtal vid köpet

Skriver inte säljaren och köparen något avtal eller på annat sätt kommer överens om vad som ska gälla för köpet gäller lagens bestämmelser. Skriver parterna istället ett avtal gäller det som parterna kommit överens om. 

Fördelen med ett skriftligt avtal är att det fungerar som ett bevismedel om parterna blir oense och man slipper riskera att lagens kanske mer oförmånliga bestämmelser används för att lösa situationen. En annan fördel är att köpare och säljare vid avtalsskrivandet går igenom punkterna (som en checklista) och får då anledning att fundera igenom köpet ytterligare innan de skriver under.

Köparens rättigheter om fel dyker upp i den sålda varan

En viktig utgångspunkt för köp av begagnade varor är att få med en beskrivning av varan i avtalet. Annars kan det vara mycket svårt att vända sig till säljaren med fel. Om varan specificerats i avtalet och det som köparen får visar sig avvika från det som står i avtalet, kan köparen reklamera felet. Alla fel som inte är obetydliga ger köparen rätt att rikta vissa krav mot säljaren; avhjälpande – en rätt för köparen att få fel reparerade, omleverans (vid nya varor), prisavdrag motsvarande kostnaden för reparation och vid mer betydande fel, möjlighet att få avtalet att hävas. 

Om avtalet hävs ska varan och betalning gå åter och båda parter få tillbaka vad de gett den andra parten. Köparen måste meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet och senast inom två år från köpet. Om leveransen/överlämnandet är försenad/försenat kan köparen, om förseningen innebär betydande problem för köparen, få avtalet att sluta gälla. 

Dessutom har köparen rätt till skadestånd under om köparen kan visa att felet eller förseningen har medfört att köparen drabbats av en ekonomisk skada (mätbar i pengar), t.ex. extra utgifter och omkostnader p.g.a. den felaktiga varan.

Priset och ansvarsbestämmelser

En viktig utgångspunkt för säljaren är naturligtvis att se till att korrekt pris anges i avtalet och tidpunkten för när och hur betalningen ska ske. En annan viktig fråga att bestämma är friskrivningar från varans skick. En friskrivning är till exempel en bestämmelse där köparen frånsäger sig ansvar för fel som inte upptäckts vid försäljningen men som kan tänkas finnas i en flera år gammal dator. Säljaren kan även begränsa köparens möjlighet att vända sig till säljaren för olika åtgärder vid fel om köparen godtar detta, kanske till ett lägre pris.

Åtgärder i samband med köpet

Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras eller om en avställd motorcykel säljs som ska tas i trafik igen. Det är bra att i avtalet ta upp och nämna sådana nödvändiga åtgärder.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på köpeavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande eller att mallen är juridiskt korrekt. Till skillnad från avtal24 tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Genom vår tjänst skapas och skräddarsys köpeavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker på köpeavtalet eller har några frågor.