Skydda företagshemligheterna

Ju fler personer du släpper in i din verksamhet desto fler är det som  får insyn i företaget, del av dess know-how och tillgång till företagskänslig information. Här förklarar vi hur du kan skydda den typen av information, så att den inte sprids vidare.

Skydda företagshemligheterna


Med nya anställda i företaget och i takt med företagets ökande kunskaps- och erfarenhetsbank växer ett behov av att vilja skydda sådan information som, om den skulle komma i händerna på någon utomstående, kan skada företaget i konkurrenshänseende. Det är dock många gånger en förutsättning att företaget kan dela konfidentiell information för att arbetet ska kunna utföras. Här erbjuder lagen om skydd för företagshemligheter ett visst skydd.  

Skyddet gäller under anställningstiden

Med företagshemlighet menas information om affärs- eller driftförhållanden i ett företags rörelse, som någon sprider i syfte att medföra skada. Övrig information har inte något skydd enligt lagen. Lagen tar sikte på röjandet av företagshemligheter i en affärsförbindelse, exempelvis mellan två företag i en avtalsförhandling. Den innefattar också bestämmelser om på vilket sätt en arbetstagare kan bli skadeståndsansvarig mot sin arbetsgivare om arbetstagaren sprider hemlig företagsinformation. Detta skydd är dock tidsbegränsat och gäller enbart under arbetstagarens anställning om det inte finns synnerliga skäl för att det ska gälla även efter att anställningen upphört.

"Jag visste inte"

Lagen ger alltså ett grundskydd men skyddet är många gånger inte tillräckligt och fördelarna med att upprätta ett sekretessavtal är flera. En vanlig invändning från den som röjt en företagshemlighet är att hon eller han "inte vetat om" att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal kan du klargöra vilken information som är konfidentiell och hur länge avtalet ska gälla. Vidare innebär det skriftliga avtalet att en arbetsgivare vid en eventuell tvist enkelt kan bevisa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta. 

Skriv ett sekretessavtal

Med ett korrekt sekretessavtal säkerställer ni att företagshemligheterna stannar inom bolaget, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. 

När du skriver ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt via e-post.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv sekretessavtal

995 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Sekretessavtal

Främst skriver man sekretessavtal för att skydda företagsintern information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja sådan information, vilket skulle kunna skada företaget eller skapandet av ett företag.