Skydda företagshemligheter

Desto fler personer man släpper in i sin verksamhet ju fler personer får även insyn i företaget och del av företagets så kallade know-how och annan information som kan betecknas som hemlig eller företagskänslig. Det kan skapa ett behov av att vilja skydda sådan information så att denna inte sprids vidare.

Med nya anställda i företaget och i takt med företagets växande kunskaps- och erfarenhetsbank kommer ett behov av att vilja skydda sådan information som i händerna på någon utomstående kan skada företaget i konkurrenshänseende. Ägaren av konfidentiell information måste dock kunna sprida denna information till sina närmaste medarbetare utan att riskera att informationen kommer ut till verksamma konkurrenter eller allmänheten. Det är en förutsättning för att företaget ska kunna bygga vidare på den information och kunskap företaget innehar. Här erbjuder lagen om skydd för företagshemligheter ett visst skydd. Med företagshemlighet menas information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och som någon röjer i syfte att medföra skada för honom i konkurrenshänseende.

Övrig information erhåller inte skydd enligt lagen. Lagen tar sikte både på röjandet av företagshemligheter i en affärsförbindelse som t.ex. mellan två företag i en avtalsförhandling. Den innefattar också bestämmelser om arbetstagares skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare om arbetstagaren sprider vidare hemlig företagsinformation. Detta skydd är dock tidsbegränsat och gäller enbart under arbetstagarens anställning om det inte finns synnerliga skäl för att det ska gälla även efter anställningens upphörande.

Lagen ger således ett grundskydd. Skyddet är många gånger otillräckligt och fördelarna med att upprätta ett sekretessavtal är flera. En vanlig invändning från den som röjt en företagshemlighet är att hon eller han "inte vetat om" att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal kan du klargöra inte bara vilken information som ska anses vara, och hanteras som, konfidentiell utan även hur länge avtalet ska gälla. Vidare innebär det skriftliga avtalet att en arbetsgivare vid en eventuell tvist enkelt kan bevisa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta.