Starta aktiebolag

När ett företag har flera ägare och även behöver ta vissa ekonomiska risker är aktiebolag en lämplig företagsform. Detta beror på att delägarnas ansvar är begränsat till det insatta kapitalet, om företaget skulle gå i konkurs. En aktieägare kan inte bli skyldig att betala aktiebolagets skulder med privata medel, vilket en bolagsman i ett handelsbolag kan bli tvungen att göra. 

Minska risken för oenighet och tvister i framtiden

Det är bolagsordningen som övergripande reglerar aktiebolaget, men vid sidan av den kan det finnas önskemål om att komplettera med ett aktieägaravtal för att minska risken för konflikter. Många aktiebolag ägs och drivs av aktieägare som inte kommit överens om hur viktiga frågor ska hanteras. Genom att skriva ett aktieägaravtal hanterar man problemen innan de uppstår. Avtalet kan reglera allt ifrån hur vinst ska fördelas och hur bolaget ska värderas till hur styrelsen utses samt hur ett eventuellt utträde ur bolaget ska gå till. Man kan även avtala om förköpsrätt. Det innebär att om en aktieägare väljer att sälja sina aktier har denne skyldighet att först erbjuda sina avtalspartners att köpa dem. Ett aktieägaravtal är frivilligt och binder endast de som ingår avtalet. 

För att starta ett aktiebolag krävs:

  • Ett företagsnamn (firma) 
  • Två obligatoriska stiftelsehandlingar – en stiftelseurkund och en bolagsordning
  • Registrering hos Bolagsverket och Skatteverket 
  • Ett visst startkapital som kan bestå i pengar eller egendom (så kallad apportegendom) 

Så här går det till: 

Steg 1

Ett företagsnamn måste väljas och registreras hos Bolagsverket innan någon verksamhet kan börja bedrivas. Det registrerade företagsnamnet ger företaget ensamrätt och hindrar andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma bransch. Innan man börjar trycka upp visitkort, skyltar och liknande, är det bra att kontrollera att namnet inte redan är upptaget i Näringslivsregistret. Det kan man göra på Bolagsverkets hemsida. Även om namnet inte är upptaget kan det finnas hinder att registrera namnet, bland annat om det är för närliggande eller förväxlingsbart med ett redan upptaget namn.

Steg 2

För att bilda ett aktiebolag krävs att en stiftelseurkund upprättas. Denna handling ligger till grund för bolagets bildande och innehåller de centrala villkoren för bolagsbildningen, bland annat hur mycket en aktie ska kosta vid bildandet. I stiftelseurkunden anges bolagets funktionärer, som styrelseledamöter och revisorer. När stiftelseurkunden undertecknats anses ett bolag ha bildats.
Till stiftelseurkunden bifogas en bolagsordning, vilken tillsammans med aktiebolagslagen fungerar som en ram för bolagets verksamhet. Bolagsordningen är den andra obligatoriska handlingen som måste finnas vid bildandet av ett aktiebolag. Den måste innehålla uppgifter om bolagets namn, säte, aktiekapital, räkenskapsår och verksamhetsområde. Det går att ändra i bolagsordningen i efterhand, men det kan vara en komplicerad process varför det är bra att redan från början sätta upp alla tänkbara bestämmelser, såväl obligatoriska som frivilliga.

Steg 3

För att ett aktiebolag ska bli en juridisk person krävs att styrelsen inom ett halvår från undertecknandet av stiftelseurkunden anmäler bolaget för registrering hos Bolagsverket. Detta göra man via Bolagsverkets hemsida. Det är i och med den registreringen bolaget får sitt organisationsnummer och skydd för sitt namn. När aktiebolaget har registrerats av Bolagsverket kan företaget använda Skatteverkets e-tjänst för att ansöka om F-skattesedel och anmäla bolaget som arbetsgivare. Att inneha F-skattesedel innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. I princip alla aktiebolag ska arbetsgivarregistreras hos Skatteverket eftersom ägaren som arbetar i aktiebolaget betraktas som anställd. Hos Skatteverket ansöker man också om momsregistrering om sådan ska redovisas i verksamheten.

Steg 4

Det finns ett krav på startkapital (för närvarande 50 000 kronor i aktiekapital) vid upprättande av ett aktiebolag. Detta startkapital motsvaras av det antal aktier aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. När aktiebolaget bildas kan man även betala aktier med egendom (apportegendom). Detta innebär att egendomen förs över till företaget som betalning för aktierna.

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om ni väljer att skriva avtalet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. Vid ett telefonmöte får du gå igenom ert bolags situation och de specifika frågor du har. Vår jurist upprättar därefter ett förslag till avtal som ni kan gå igenom på ert håll i lugn och ro. Önskar ni sedan korrigera eller lägga till något, ingår detta i priset. Vi rekommenderar alltid att du rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden. 


Läs mer och skriv aktieägaravtal

2 995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.