Starta aktiebolag

Om företaget har flera ägare eller om företaget ska ta ekonomiska risker är ett aktiebolag bra som företagsform.


För att starta ett aktiebolag krävs:

 • ett företagsnamn (företagets firma)
 • två obligatoriska s.k. stiftelsehandlingar som måste upprättas – en stiftelseurkund och en bolagsordning
 • registrering hos Bolagsverket och Skatteverket
 • ett visst startkapital som kan bestå i pengar eller egendom (s.k. apportegendom) som företaget har nytta av


 • Nedan finner du mer information om varje steg.

  Ett företagsnamn måste väljas och registreras hos Bolagsverket innan någon verksamhet kan börja bedrivas. Det registrerade företagsnamnet ger företaget en ensamrätt och gör att andra inte får använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma bransch. När man har förslag på ett företagsnamn kan det vara bra att, innan man börjar trycka upp visitkort, skyltar och liknande, kontrollera att namnet inte redan är upptaget i Näringslivsregistret. Det kan man göra på Bolagsverkets hemsida. Även om namnet inte är upptaget kan det finnas hinder att registrera namnet om det t.ex. är för närliggande ett redan upptaget namn eller är förväxlingsbart .

  Första steget i bildandet av ett aktiebolag är att upprätta en stiftelseurkund. Denna handling ligger till grund för bolagets bildande och innehåller de centrala villkoren för bolagsbildningen, bl.a. hur mycket en aktie skall kosta vid bildandet. I stiftelseurkunden anges bolagets funktionärer, exempelvis styrelseledamöter och revisorer. Ett aktiebolag måste ha minst en styrelseledamot och en auktoriserad eller godkänd revisor. När stiftelseurkunden undertecknats anses ett bolag ha bildats.

  Till stiftelseurkunden bifogas en bolagsordning, vilken tillsammans med aktiebolagslagen fungerar som en ram för bolagets verksamhet. Bolagsordningen är den andra obligatoriska handlingen som måste finnas vid bildandet av ett aktiebolag. En bolagsordning måste innehålla uppgifter bl.a. om bolagets firma (namn), aktiekapital och verksamhetsområde. Här ska även anges om bolagets verksamhet helt eller delvis har ett annat syfte än att ge vinst till aktieägarna och i så fall hur bolagets vinst och tillgångar vid bolagets likvidation ska användas. Sedan finns det även andra frivilliga bestämmelser man kan ha med i bolagsordningen, som är nödvändiga att ta med för att de ska gälla. Det går att senare ändra i bolagsordningen men detta kan vara en något komplicerad process varför det är bra att redan från början sätta upp alla tänkbara bestämmelser, såväl obligatoriska som frivilliga.

  För att ett aktiebolag ska kunna erhålla sin funktion som juridisk person krävs att styrelsen inom ett halvår från undertecknandet av stiftelseurkunden anmäler bolaget för registrering hos Bolagsverket. Detta kan man enkelt göra via webben på Bolagsverkets hemsida. Det är i och med registreringen som bolaget får sitt organisationsnummer och skydd för sitt namn.

  När aktiebolaget har registrerats av Bolagsverket kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att ansöka om bl.a. F-skattesedel och anmäla bolaget som arbetsgivare. Att inneha F-skattesedel innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. I princip alla aktiebolag ska arbetsgivarregistreras hos Skatteverket eftersom ägaren som arbetar i aktiebolaget betraktas som anställd. Hos Skatteverket ansöker man också om momsregistrering om sådan ska redovisas i verksamheten.

  Det finns ett krav på startkapital (för närvarande 50 000 kronor i aktiekapital) vid upprättande av ett aktiebolag. Detta startkapital motsvaras av ett antal aktier aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. All egendom som kan vara till nytta för bolagets verksamhet och bokföras som en tillgång i bolaget kan användas som betalning för aktier istället för pengar, s.k. apportegendom.


  Bra att veta om aktiebolag

  Att starta ett aktiebolag kan vara ett lämpligt val av företagsform om företaget ska ta ekonomiska risker. Det beror på att delägares ansvar är begränsat till det insatta kapitalet vid en eventuell konkurs. En aktieägare kan inte bli tvungen att ur egen ficka (med privata medel) betala aktiebolagets skulder, såsom en bolagsman i ett handelsbolag kan bli tvungen att göra eller en enskild företagare. Man kan dock ha ett personligt betalningsansvar, bl.a. om en aktieägare har ställt säkerhet för ett lån till aktiebolaget t.ex. i form av en personlig borgen. Man kan även med de skyldigheter som följer av att vara styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig om man brustit i någon av sina skyldigheter. Det kan t.ex. vara att man gjort sig skyldig till att ha medverkat till olovlig vinstutdelning. Det finns även ett förbud mot att låna ut pengar från aktiebolaget till aktieägare, styrelseledamöter, VD eller revisor i bolaget samt närstående till dessa.

  Vid sidan av en bolagsordning som övergripande reglerar aktiebolaget som en juridisk person kan det även finnas önskemål om att upprätta ett s.k. aktieägaravtal. Det är ett avtal som reglerar aktieägares inbördes relationer i förhållande till aktiebolaget. Att skriva ett aktieägaravtal är helt frivilligt och sluts typiskt sett mellan några eller alla aktieägare i ett bolag med en begränsad ägarkrets. Även om upprättandet är frivilligt kan avtalet vara av stor vikt då detta kan reglera t.ex. hur bolagets ledning ska organiseras och hur ett eventuellt utträde ur bolaget ska ske. Man kan även avtala om s.k. förköpsrätt, som innebär att om en aktieägare väljer att sälja sina aktier har han skyldighet att först erbjuda sina avtalspartners att köpa dessa. Ett aktieägaravtal binder endast parterna som ingår avtalet. Här kan ni skriva ett aktieägaravtal.