Starta handelsbolag

Ett handelsbolag är en bra företagsform om ni är två eller fler personer (bolagsmän) som vill driva och äga företaget tillsammans. Om man vill starta ett handelsbolag krävs följande:

 • Minst två personer (fysiska eller juridiska).
 • Ett handelsbolagsavtal. Detta motsvarar bolagsordning i ett aktiebolag, och är ett avtal mellan bolagsmännen om att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett handelsbolag. 
 • Registrering hos Bolagsverket och Skatteverket.
 • Ett företagsnamn (firma). Namnet måste innehålla ordet handelsbolag eller förkortningen HB.
 • Det krävs inget startkapital, till skillnad från vad som krävs vid start av ett aktiebolag. Nedan finner du mer information om varje steg.


  Ett handelsbolagsavtal är ett avtal som de blivande bolagsmännen skriver mellan sig och som reglerar deras inbördes rättigheter och skyldigheter. Handelsbolagslagen som reglerar handelsbolag och enkla bolag förutsätter att ett avtal föreligger mellan bolagsmännen där de viktiga aspekterna utav verksamheten bestäms. 

  Handelsbolagsavtalet ska innehålla uppgifter om vilka bolagsmännen är. Bolagsmännen kan vara både juridiska och fysiska personer, alltså både redan etablerade företag såväl som privatpersoner. Bland de viktigaste punkterna att avtala om i handelsbolagsavtalet är vilken verksamhet bolaget ska syssla med. 

  Bolagsmännen bör även i handelsbolagsavtalet ta upp hur förvaltningen av bolaget och revision sker, samt avtala om framtida vinstfördelning och hur utträde ur bolaget ska gå till, exempelvis om övriga bolagsmän ska kunna lösa in den utträdande bolagsmannens del. Om inget avtalats om vinstdelningen ska en likadelning ske. 

  Det finns ofta även en hel del andra saker bolagsmännen kan vilja reglera i ett handelsbolagsavtal, inte minst hur en eventuell tvist ska lösas. Bolagsmännen ska också avtala om vem eller vilka som kan teckna handelsbolagets firma – underskrift i bolagets namn. Att teckna firman innebär att med bindande verkan handla för bolagets vägnar.

  I likhet med startandet av ett aktiebolag krävs en registrering av handelsbolaget hos Bolagsverket. Det är i och med registreringen som handelsbolaget erhåller sitt organisationsnummer och skydd för sitt företagsnamn. Namnet blir skyddat i det län där företaget är registrerat. 

  Registrering hos Skatteverket ska ske för att bolaget ska kunna ansöka om F-skattesedel som gör det möjligt för bolaget att ansvara för betalning av skatter och avgifter för verksamheten. Hos Skatteverket ansöker man också om momsregistrering om sådan ska redovisas i verksamheten och här anmäler man bolaget som arbetsgivare om bolaget ska ha anställda. 

  Ett företagsnamn måste också väljas och registreras hos Bolagsverket innan någon verksamhet kan börja bedrivas. Det registrerade företagsnamnet ger företaget en ensamrätt och gör att andra inte får använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma bransch. Namnet måste innehålla ordet handelsbolag eller förkortningen HB. Det är själva registreringen hos Bolagsverket som ger namnet dess skydd. När man har förslag på ett företagsnamn kan det vara bra att, innan man börjar trycka upp visitkort, skyltar och liknande, kontrollera att namnet inte redan är upptaget i Näringslivsregistret. Det kan man göra på Bolagsverkets hemsida. Även om namnet inte är upptaget kan det finnas hinder att registrera namnet om det t.ex. är för närliggande ett redan upptaget namn eller namnet är förväxlingsbart.

  Bra att veta om handelsbolag

  Ingen av bolagsmännen får bedriva annan verksamhet än den som bestämts i handelsbolagsavtalet utan tillåtelse av de övriga bolagsmännen. Det har med bolagsmännens personliga och solidariska betalningsansvar att göra. Bolagsmännen är ansvariga både för uppfyllelse av avtal bolaget ingått med andra bolag eller personer såväl som bolagets skulder. Att de har ett personligt ansvar innebär att ansvaret inte är begränsat till eventuell insats i bolaget utan sträcker sig även till personliga ekonomiska medel. Om bolagets skulder inte kan täckas av bolagets medel blir alltså bolagsmännen betalningsskyldiga och de måste gå in med sina privata medel. 

  Att bolagsmännen har solidariskt ansvar innebär att någon bolaget står i skuld till kan vända sig till vem som helst av bolagsmännen för att kräva betalning för en skulds hela belopp. Den bolagsman som fått betala hela skulden får sedan regressvis, det vill säga i efterhand, kräva övriga bolagsmän på den andel de är skyldiga att stå för. Om någon av bolagsmännen är ett företag måste handelsbolaget ha en godkänd eller auktoriserad revisor i likhet med ett aktiebolag samt upprätta årsredovisning.