Vad händer om jag inte har ett anställningsavtal?

Är man anställd även om man bara har kommit överens muntligt? Behöver jag ett anställningsavtal och vad ska det innehålla? Vilka olika typer av anställningsformer finns det och vad gäller för uppsägning? Här reder vår affärsjurist Josefine Ullberg ut vad som gäller när man ska skriva anställningsavtal.

Skriv anställningsavtal
Vad händer om jag inte har ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal kan ingås muntligt men utan ett skriftligt avtal kan det vara svårt att bevisa vad ni har kommit överens om. 

–  För arbetsgivaren är det viktigt med ett skriftligt anställningsavtal eftersom huvudregeln är att om det inte finns ett avtal räknas den anställde som tillsvidareanställd, och hade arbetsgivaren tänkt sig till exempel en visstidstjänst måste arbetsgivaren bevisa vad som är överenskommet mellan parterna. Dessutom är arbetsgivaren enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) skyldig att senast en månad efter påbörjad anställning skriftligen informera om villkoren för anställningen, berättar Josefine Ullberg.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

I anställningsavtalet regleras både arbetsgivarens och arbetstagarens förpliktelser. Utöver den centrala informationen så som uppgifter om parterna, anställningsform, arbetsuppgifterna, arbetstider och lön är det viktigt att även reglera frågor gällande exempelvis övertidsersättning, förmåner i tjänster och rätten till förskottssemester. Det är även viktigt att avtalet innehåller uppgifter om tjänstepension, försäkringar och sjuklön. När företaget har ett kollektivavtal är en hel del frågor redan reglerade. Olika kollektivavtal kan dock skilja sig en hel del från varandra och det finns frågor som ändå måste tas upp i anställningsavtalet.

Vilket anställningsavtal ska jag skriva?

Det finns olika former av anställningar, exempelvis provanställning, visstidsanställning och tillsvidareanställning.

En provanställning är en visstidsanställning som maximalt kan vara i sex månader. Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få en möjlighet att pröva en person i befattningen innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Eftersom anställningen bara är på prov kan anställningen avbrytas i förtid om parterna inte trivs med varandra, eller om arbetstagaren inte är lämplig för arbetet.

– Även om det är en provanställning får man inte säga upp den anställde på ett sätt som bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning till exempel på grund av att arbetstagaren är gravid, tillhör ett fackförbund eller har viss sexuell läggning, påpekar Josefine Ullberg.

En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning vid prövotidens slut.

Tillsvidareanställning brukar i vardagligt tal kallas för fast anställning. Det innebär att arbetstagaren är anställd tills denne väljer att säga upp sig eller blir uppsagd. Till skillnad mot provanställning krävs det att arbetsgivaren har en godtagbar anledning, så kallad saklig grund, för att säga upp en tillsvidareanställd.
– Uppsägning på grund av arbetsbrist måste i de flesta fall följa en viss turordning, där utgångspunkten är den så kallade sist in-först ut-principen. Den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har längre anställningstid, förklarar Josefine Ullberg.

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning och brukar gälla vikarie, säsongsarbetare, sommarjobbare eller en extra resurs vid tillfälliga arbetsbelastningar. Ibland kan det pratas om timanställning, men som arbetsgivare bör man vara försiktig med att anställa någon per timme eller vid behov eftersom det inte alltid är tillåtet enligt lag. Under förutsättning att arbetsgivaren endast har ett tillfälligt och oregelbundet behov av arbetskraft kan det vara tillåtet, men det krävs även att ett arbetspass inte är kortare än tre timmar och att den anställde är fri att både acceptera och avvisa erbjudna arbetspass.

– En tidsbegränsad anställning kännetecknas av att man redan vid anställningens början bestämt när anställningen ska ta slut. Anställningen får löpa i högst två år. Om den anställde varit på företaget i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning, förklarar Josefine Ullberg

Det är viktigt att veta att om det inte finns någon uppsägningstid i anställningsavtalet för en visstidsanställning kan du inte säga upp den anställde i förtid. Anställningen kommer fortsätta till det slutdatum som är sagt i anställningsavtalet.

– För att du som arbetsgivare ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste du ha avtalat om detta och dessutom ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid är det enda alternativet att avskeda den anställde, och det kan bara göras vid allvarliga fall av felaktigt agerande. säger Josefine Ullberg.

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om ni väljer att skriva avtal online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående anställningsavtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Skriv ett anställningsavtal

1 995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.