Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet

Vad som anges nedan är det vanligaste. Om det är olämpligt med hänsyn till makarnas ekonomi kan undantag ske från detta.

Ersättning för upphovsrätt
Ersättning för upphovsrätt som make fått innan bodelningstillfället ska tas med i bodelning, men inte kommande ersättningar eller arvoden för upphovsrätten.

Privat pensionsförsäkring / individuellt pensionssparande
Ska som regel tas upp i bodelningen.

Pensionsförsäkring genom arbetsgivare
Ska som regel inte tas upp, då försäkringen är företagets. Om försäkringen är tecknad av makens egna bolag så ska den tas upp. Om däremot pensionsförsäkringen är tecknad i enskild firma eller handelsbolag ska den också tas upp – då ses den som privat pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring
Privatägd kapitalförsäkring är likställt med sparande och ska tas upp i bodelningen.

Pension
Är att jämställa med lön. Den pension som make fått vid bodelningstillfället ska tas upp.

Underhållsbidrag
Ska inte tas upp i bodelningen

Tjänstepensioner ITP, STP, avtalspensioner, ATP

Ska inte tas upp i bodelningen

Egendom som innehas med fri förfoganderätt

Ska inte tas upp i bodelningen – eftersom sådan egendom inte är ägd ”helt”, utan är något innehavaren får förfoga över ”på lån” från kommande arvingar, tills innehavaren avlidit.

CSN-skulder

Ska som regel tas upp i bodelningen

Latent skatteskuld
Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex. fastigheter och aktier. Om makarna delar lika på egendomen med den latenta skulden ska skulden inte tas upp, men om t.ex. ena maken får en fastighet med latent skatteskuld, ska skulden kompenseras.

Skriv Bodelningsavtal här

Bodelningsavtal - äktenskap - Vanliga frågor och svar:

Måste man göra en bodelning?
När ska en bodelning göras?
Kan en make begära att bodelning ska göras en längre tid efter skilsmässa?
Vad ska delas vid en bodelning?
Måste man ha ett bodelningsavtal?
Hur värderar man tillgångarna i en bodelning?
Vad händer med våra respektive skulder vid skilsmässa?
När blir ett bodelningsavtal giltigt? Behövs registrering?
När är det lämpligt att göra en bodelning under pågående äktenskap?
Vad menas med att hänsyn kan tas till uppskov i en bodelning?
Mer om vad som ska ingå i bodelningsavtalet
Varför inte använda mallar vid bodelningsavtal?