Allt om konsumentköpeavtal

När varor, aktier, patent och annat som räknas som lös egendom ska säljas, och köpare och säljare har ett konsument-näringsidkare förhållande upprättar de ett konsumentköpeavtal. Detta avtal kan vara muntligt, men det rekommenderas att man skriver ett skriftligt avtal för att vid framtida meningsskiljaktigheter kunna visa vad som överenskommits.


Om parterna inte upprättar något avtal vid köpet
Skriver inte säljaren och köparen något avtal är det svårt att visa vad man avtalat om. Det är därför en trygghet för både säljare och konsument att upprätta ett avtal. Avtalet reglerar bland annat hur och när en vara ska betalas, hur och när det ska levereras och om garantier eller öppet köp ska finnas.

Konsumentens rättigheter vid fel i varan
Om varan är felaktig eller inte avgörs i första hand genom vad som står i avtalet. Om varans beskrivning i avtalet inte stämmer överens med varan som levereras är den felaktig. Ett exempel är om det står i avtalet att köpet avser spik men när leverans sker skickas istället skruvar från säljaren. Ett annat exempel är om varan har ett sämre skick än vad avtalet beskriver och konsumenten kunde förvänta sig. En annan typ av fel innebär att varan inte kan användas till de saker den är gjord för. Ett exempel är om konsumenten köper en stekpanna som visar sig inte tåla värme.

Om varan är felaktig har konsumenten rätt att reklamera den. Reklamationsrätten innebär att konsumenten kan reklamera fel på varan inom tre år från köpet. För fel som uppstår inom sex månader råder dessutom presumtion för att felet fanns på varan vid köpet.

Om leveransen/överlämnandet är försenad/försenat kan köparen, om förseningen innebär betydande problem för köparen, få avtalet att sluta gälla.

Dessutom har konsumenten rätt till skadestånd under om hon kan visa att felet eller förseningen har medfört att köparen drabbats av en ekonomisk skada (mätbar i pengar), till exempel extra utgifter och omkostnader på grund av den felaktiga varan.

En viktig utgångspunkt för säljaren är naturligtvis att se till att korrekt pris anges i avtalet och tidpunkten för när och hur betalningen ska ske. En annan viktig fråga att bestämma är
friskrivningar från varans skick. En friskrivning är till exempel en bestämmelse där köparen frånsäger sig ansvar för fel som inte upptäckts vid försäljningen men som kan tänkas finnas i en flera år gammal dator.

Åtgärder i samband med köpet
Vid sidan av själva avtalet kan det ibland krävas andra åtgärder i samband med det sålda ska övergå från en ägare till en annan. Om en bil säljs ska den nya ägaren registreras eller om en avställd motorcykel säljs som ska tas i trafik igen. Det är bra att i avtalet ta upp och nämna sådana nödvändiga åtgärder.

Distans- och hemförsäljningsköp
Om varan sålts via internet eller exempelvis postorder, telefon eller hemförsäljning är distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Vid distans- eller hemförsäljningsköp har konsumenten rätt till en två veckor lång ångerfrist, den så kallade ångerrätten. Det är säljarens skyldighet att ge konsumenten information om ångerrättens innehåll och var konsumenten ska vända sig för att utnyttja den.

Varför inte mallar?
Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på konsumentköpeavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys konsumentavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?
Vi erbjuder våra egna jurister, eftersom många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver konsumentavtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som efteråt skriver konsumentköpeavtalet till dig.

Botboten hjälper dig att reklamera
Gratis hjälp att reklamera en vara
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om