Arvskifte

Den fördelning av arv som förrättas av arvingar till en avliden kallas arvskifte, arvingarna kallas vid arvskiftet för dödsbodelägare.

Om den avlidne var gift ska bodelning ske innan arvskiftet. Bodelning sker genom att man gör en bouppteckning av all den avlidnes egendom, som sedan fördelas (skiftas). Bodelning ska även ske om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon begär detta. Dödsboet efter den avlidne sambon kan dock inte kräva att bodelning sker. Vid bodelningen delas egendom mellan dödsboet och den efterlevande maken eller sambon.

Arvet skiftas enligt arvsordning i lagen, om inget testamente finns som säger annat. Bröstarvinge har alltid rätt till arv.

Varje delägare i dödsboet har rätt att på sin arvslott få del i varje slag av egendom, som efterlämnas av den avlidne. Man ska dock sträva mot att inte dela sådan egendom som hör ihop och därför bör föras till samma lott.

Har en fastighets skiftats så att varje dödsbodelägare fått olika andelar utan specifika villkor äger dessa hela fastigheten tillsammans med samäganderätt. Man kan alltså inte dela upp fastigheten i olika delar, för detta krävs fastighetsreglering.

Är alla dödsbodelägare överens om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas behöver ett arvskifte inte ske efter bouppteckning utan arvingarna förvaltar arvlåtarens kvarlåtenskap gemensamt.


Skriv ett juridiskt korrekt avtal, leverans direkt!


Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bodelningsavtal - Sambo
Dela era tillgångar och skulder vid en separation
Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden